Publicaties van de Geschiedkundige Kring

De stad Bergen op Zoom kan bogen op een uitgebreid scala aan onderzoeksverslagen en publicaties over de recente en minder recente geschiedenis van de stad.
Jaarlijks groeit deze indrukwekkende hoeveelheid nog aan. Het uitbrengen van publicaties staat of valt echter met te verwachten verkoopresultaten. De Geschiedkundige Kring draagt vaak op enigerlei wijze bij om publicatie van dergelijke studies mogelijk te maken.  Het is de laatste jaren gebruikelijk om zo’n boek als periodiek geschenk aan de leden van de Geschiedkundige Kring aan te bieden. De publicaties die onder verantwoordelijkheid van, of met medewerking van de Geschiedkundige Kring tot stand kwamen vormen inmiddels op zichzelf al een indrukwekkende reeks. Naast het tijdschrift de Waterschans vormt deze reeks een van de kroonjuwelen van de Kring, en voor leden een geweldige verrijking van het lidmaatschap. Voor anderen een extra reden om zo spoedig mogelijk lid te worden. Niet alle publicaties zijn nog via de Geschiedkundige Kring verkrijgbaar; soms treft u ze nog in de reguliere boekhandel, en met enige regelmaat (en geluk!) zijn oudere publicaties in antiquariaten te vinden

2016
 Twaalf ambachten, één familie
Een oud schriftje in een archief was de aanleiding voor het schrijven van dit boek. In een gevormd handschrift stonden er recepten genoteerd voor toepassing in de schrijnwerkerij. Met het onderzoeken van dit cahier kwam een groter onderzoek op gang namelijk naar verschillende leden van één familie. En gaande de research kwam weer een stukje van het verhaal van de stad Bergen op Zoom tot leven. Vooral de negentiende-eeuwse ontwikkelingen van de stad worden levendiger met het lezen van dit boek. Veel van wat werd opgebouwd is inmiddels overbodig geworden en afgebroken. Sommige zaken zijn gebleven: nog altijd klinken in verschillende kerkgebouwen in Bergen op Zoom en omgeving de klanken van de orgelpijpen die door de handen zijn gegaan van één van de leden van deze familie. Door dit boek kan het verhaal van deze familie ook blijven klinken.
€ 12,50
ISBN 978 90 73437 26 5
 2016-twaalf-ambachten-een-familie
2014
Bergen betrokken
In 1914, nu precies honderd jaar geleden, veranderde het vaak vreedzame leven van honderdduizenden aan beide zijden van de Belgisch-Nederlandse grens. In Vlaanderen ging een groot deel van de bevolking als vluchteling met wat men in de gauwigheid mee kon nemen, op pad. In Zuid Nederland werden straten en pleinen van dorpen en steden overspoeld door mensen die geen idee hadden waarheen te gaan.Lokale overheden zaten met de handen in het haar; de bevolking van steden vervijfvoudigde met alle problemen van dien. Zo was er natuurlijk tekort aan onderdak, voedsel en andere eerste levensbehoeften.Enige tijd later hernam het leven zijn normale ritme, voorzover dit in Nederland, grenzend aan oorlogsgebied mogelijk was. Een deel van de vluchtelingen bleef gedurende de oorlog achter in Nederland. Sommigen zijn Nederlander geworden, maar het verhaal van de vlucht en de eigen Vlaamse aard werd nog generaties lang doorgegeven. Ook bleven er spullen, brieven, dagboeken en andere zaken getuigen van de hektiek ten tijde van de vlucht en wat er op volgde.Dit boek zoomt in op een aantal familieverhalen, beginnend bij die dramatische dagen van begin oktober 1914. De meeste hoofdstukken in dit boek zijn daar aan gewijd, en aan de achtergronden ervan. Ook is de wijze waarop de Bergse overheid met deze problematiek omging, onderzocht en beschreven.
€ 19,95
ISBN/EAN 97 890 73437 25 8
 

 

 2013
 Bergen op Zoom, Een stadsgeschiedenis in vogelvlucht
Wanneer is Bergen op Zoom ontstaan? Waarom kende de stad in de late middeleeuwen een ongekende bloeiperiode? Wie waren de heren, markiezen en markiezinnen? Hoe werd Bergen op Zoom een vestingstad en kwam zij aan de eervolle bijnaam ‘La Pucelle’? In dit door stadshistoricus Yolande Kortlever vlot geschreven en rijk geillustreerde boek vindt u het antwoord op deze en vele andere vragen.

€ 19,90

ISBN 978 90 7354 800 8

 2013 Stadsgeschiedenis

 

2012
 Opgravingen in Bergen op Zoom
Het eerste publieksboek over archeologisch onderzoek in en rond Bergen op Zoom. Door Marco Vermunt en Alexander van der Kallen.
Vooral in de laatste twintig jaar werd veel onderzoek gedaan, waarvan de resultaten in belangrijke mate bijdroegen aan de kennis van het verleden van stad en omgeving. En soms zelfs nog veel verder…. Voorbeelden zijn de vondst van een unieke Romeinse cultusplaats achter de Grote Kerk, de ontdekking van de oudste majolicapottenbakkerij in ons land en het raadsel van de massagraven bij het middeleeuwse gasthuis, dat uiteindelijk werd opgelost door de vondst van de pestbacterie, veroorzaken van de Zwarte Dood in Europa.
In het boek komen verschillende thema’s aan bod die een blik door eeuwen geschiedenis van Bergen op Zoom geven: ontstaan van de stad, middeleeuwse vuilverwerking, vestingwerken en de vele pottenbakkerijen.
Een uitgave van Stichting De Scherminckel.€24,95
ISBN 978-90-5345-447-3
 2012 Opgravingen in Bergen op Zoom

 

2011
  Een magtig Toonwerk
Geschiedenis en restauratie van het Ibachorgel in de Grote of Gertrudiskerk. Oorspronkelijk gebouwd in 1863 voor de kerk van de H. Maagd heeft het in de loop der jaren ingrijpende wijzigingen ondergaan en is het verhuisd naar de andere zijde van de Grote Markt.
In dit boek wordt verslag gedaan van de grondige restauratie van het orgel, maar ook worden alle voorgaande orgels beschreven die een plaats hadden of hebben in deze beide kerken.Uitgegeven ism Stichting restauratie Ibach-orgel.€ 19,50ISBN/EAN 978-90-73437-00-5
2011 Een magtig toonwerk

 

2010

 Histoire Abregée de la Ville de Bergen-op-Zoom, Jean Faure, 1761
Deze beknopte geschiedenis van Bergen op Zoom is het eerste geschiedenisboek van de stad. Uitgegeven in 1761 als franstalig boek door de zoon van Johan Faure, secretaris van markies Theodoor van Sulzbach. Vertaald in het Nederlands is het nu ook toegankelijk voor wie niet met het 18e eeuwse Frans uit de voeten kan. Oud stadsarchivaris dr. Willem van Ham verzorgde een inleidend hoofdstuk en verklarende voetnoten bij de tekst. Uitgave: Stichting Zuidelijk Historisch Contact (ZHC)

€29,50

ISBN/EAN 978-90-70641-93-1

 

 

2008

Kwartierstatenboek Deel 2
De Werkgroep Genealogie bracht een deel 2 van het Bergs kwartierstatenboek uit. Wederom werd het een boek met genealogische informatie (kwartierstaten) en met informatieve en soms smakelijke verhalen over bekende Bergse families.

€ 16,95

ISBN 978-90-73437-24-1

 

 

2007

Het beleg en de inname van Bergen op Zoom en het fort de Roovere in 1747
De wekenlange belegering en inname van de onneembaar geachte vesting was wereldnieuws. Jacob Eggers tekende de belegering en inname in een dagboek aan en publiceerde dat in 1750. In dit boek is een vertaling van dat dagboek weergegeven, plus een inzicht in de persoon Eggers en diens werkzaamheden, geput uit een herdenkingsrede in 1773.

Uitgegeven ism Stichting West Brabantse Waterlinie.

niet meer verkrijgbaar

ISBN 978 90 6469 834 7

   2007 Het beleg en de inname van Bergen op Zoom in 1747 J Eggers

 

2006

Krabbegat, ’avestad,da’s m’n groote droom
Toen in 1964 de Theodorushaven was geopend, werd de toegang tot de haven in de binnenstad afgesloten. Het verst naar binnen stekende deel was in 1950 al gedempt. Vandaag de dag gaan stemmen op om de oude haven weer terug open te maken.In negen bijdragen wordt in dit boek de ontstaansgeschiedenis en belang van de haven duidelijk gemaakt. Een verhaal van vissers, beurtschippers, kooplieden,zoutzieders, potmakers, tolgaarders en overheden.

€10.-.

ISBN 90 6469 817 1

2005 Krabbegat 'Avestad

2005

Over honderd jaar is alles voorbij
In haar ouderlijk huis vond Truus Stevens een doos vol brieven uit de periode 1928-1937, meestal een briefwisseling tussen haar vader Nol en zijn vrienden, maar ook tussen Nol en Truus’ moeder Lien, toen nog zijn meisje en later verloofde.

Tezamen vormen de brieven een interessant tijdsdocument. Ze geven een beeld hoe de crisis het leven van ‘gewone’ mensen beinvloedde en hoe zij zich daaronder voelden.

Dit boek bevat naast een selectie uit de verzameling brieven een beknopte schets van het maatschappelijk en economisch kader waarbinnen ze geschreven zijn.

€ 10.-.

ISBN 90-70641-75-5

  2005 Over honderd jaar

 

2003

Historische stedenatlas dl 7: Bergen op Zoom
Een beschouwing van de geografische ligging en de ruimtelijke ontwikkeling van de stad vanaf de voorstedelijke periode. In drie hoofdstukken worden de voornaamste tijdperken uit de stedelijke geschiedenis beschreven.De atlas is voorzien van vele kaarten en afbeeldingen van gebouwen. Dank zij het vorstelijke A3-formaat zijn alle opgenomen afbeeldingen en kaarten zeer gedtailleerd te bekijken. Een los ingestoken kaart op schaal 1: 2500 formaat A1 (85 x 60 cm) toont de stad inclusief omliggende vesting anno 1825, waarin de stadsommuring van vóór 1545 eveneens is ingetekend.
niet meer verkrijgbaar
ISBN 90-407-2450-0
  

 

2002

Kwartierstatenboek
De Werkgroep Genealogie schreef het kwartierstatenboek. Een boek met genealogische informatie (kwartierstaten) en met informatieve en soms smakelijke verhalen over bekende Bergse families.
niet meer verkrijgbaar
ISBN 90 73437 22 9
 

1999

Een Belgisch dorp in een Brabantse stad

Een studie naar de geschiedenis van Belgische vluchtelingen die aan het begin van de eerste wereldoorlog de grens over trokken. Van de enorme aantallen die Nederland binnenkwamen vormde Bergen op Zoom de eerste halte in een vlucht naar veiligheid. De meesten waren op doortocht, maar tussen oktober 1914 en maart 1915 stond het leven in de stad op zijn kop. Ofschoon er tot het einde van de oorlog aan toe vluchtelingen over de grens kwamen waren de eerste acht maanden het meest ingrijpend. In deze studie onderzoekt J Daalmans de ontwikkeling van de vluchtelingenopvang en de impact op het functioneren van de Bergse samenleving.
niet meer verkrijgbaar, doch wel als digitaal boek te downloaden
ISBN 90-737437-23-7
  

1996

Onderwijs
De bijdragen in deze editie zijn geheel gewijd aan de onderwijsgeschiedenis van Bergen op Zoom sinds het begin van de 19e eeuw. De periode vóór de onderwijswetten, en de ontwikkelingen die daarna ontstonden.

 • Broeders en scholen; de spaak gelopen plannen van de broeders van Saint Louis uit Oudenbosch om rond 1850 in Bergen op Zoom een onderwijsinstituut van de grond te tillen.
 • Onderwijs is meer dan goud; de problemen bij het tot stand komen van het openbaar en bijzonder onderwijs.
 • Van handelsschool tot lyceum; de ontwikkeling van het Mollerlyceum tot 1956.

€ 5.-.
ISBN 90-73437-21-0

    1996 Studies uit Bergen op Zoom X

 

1996

Bergen op Zoom als militaire stad
Weinig steden in Nederland kunnen bogen op een zo oude, diverse en roemrijke geschiedenis als Bergen op Zoom. Tijdens de tachtigjarige oorlog heeft de stad meerdere Spaanse belegeringen doorstaan, waarvan die uit 1622 beroemd is geworden. (Merck toch hoe Sterck). In de 18e eeuw was het een van de sterkste vestingen van Europa. Nr 16 uit brochurereeks Sectie Militaire Geschiedenis uitgegeven door de Koninklijke landmacht gaat nader op de militaire aspecten van het leven in Bergen op Zoom in.
Deze studie is verschenen ter gelegenheid van de sluiting van de laatste kazerne in Bergen op Zoom, de Cort Heyligers. Met die sluiting is officieel een einde gekomen aan de rijke militaire geschiedenis van onze stad. De publicatie is daarom van groot belang omdat het de militaire aspecten van de Bergse geschiedenis in één doorlopende lijn beschrijft.
niet meer verkrijgbaar
ISBN 90-70677-43-1
   

 

1993

Grafmonumenten in de Grote of Sint Gertrudiskerk
De grafmonumenten (waaronder tomben, wandgraven, epitafen en zerken in de kerkvloer worden begrepen) vormen belangwekkende documenten uit en soms ver verleden.
Ze hebben belangrijke cultuurhistorische, genealogische, heraldische en symbolische betekenis. Bovendien verschaffen zij gegevens over de economische omstandigheden of de maatschappelijke status van de begraven personen.
Op zich is het immers verwonderlijk, dat er van het overvloedige materiaal nog zoveel resteert na de plunderingen, branden en vernielingen en na het oneigenlijk gebruik van gebouw en interieur in het verleden.
In de inleiding wordt aandacht besteed aan algemene, historische, technische en iconografische aspecten. De catalogus omvat beschrijvingen van de afzonderlijke gedenktekens. Een index vergemakkelijkt de raadpleging.
niet meer verkrijgbaar
ISBN 90-73437-20-2
   1993 Studies uit Bergen op Zoom IX

1990

Ter ere van De Maagd
Geschiedenis van kerk tot stadsschouwburg. Verschenen bij de opening van het gebouw als stadsschouwburg.
In dit boek wordt de geschiedenis van het gebouw vanaf het ontstaan en de redenen daartoe beschreven, en komen ook de architectonische en technische aspecten bij de verandering van de functie van het gebouw aan de orde.
€ 5.-.
ISBN 90-73437-01-6
    1990 Studies uit Bergen op Zoom VIII

 

1990

Van Gasthuismeesters, momboirs en Regenten
De geschiedenis van het Algemeen Burger gasthuis vanaf de oprichting in 1836, en een schets van eerdere gasthuizen in Bergen op Zoom vanaf de vroegste bewoning tot 1990:

 • St Maartensgasthuis;
 • St Willemsgasthuis;
 • St Janshuis;
 • Sint Jacobshuis;
 • Rabauwengasthuis;
 • Sint Elisabethgasthuis;
 • Sint Catharinagasthuis.

niet meer verkrijgbaar

    1989 Studies uit Bergen op Zoom VII

 

1988

Studies 6
Drie bijdragen over diverse geschiedkundige onderwerpen:

 • Spaans-Moorse majolica in bodemvondsten aan de Potterstraat;
 • Opkomst en eerste bloei van de stad, ca 1250-1350;
 • De liefdewerken van de Vincentiusvereniging 1949-1960.

€ 5.-.

   1988 Studies uit Bergen op Zoom VI

1986

Het Markiezenhof te Bergen op Zoom
Zodra een bouwcomplex klaar is begint eigenlijk al het verval. Daar staat het dan, terwijl het gaandeweg steeds meer een last dan een lust wordt en niemand meer weet waarom het eigenlijk gebouwd werd. Wanneer we de geschiedenis van het Markiezenhof overzien vragen we ons af wie er meer vreugde aan het gebouw beleefd zullen hebben: de Heren van Bergen op Zoom, die het vijfhonderd jaar geleden lieten bouwen, of de stad van vandaag, die het als historische schat met zorg bewaart.
Hoe dan ook, het Markiezenhof is voor Bergen op Zoom steeds van grote betekenis geweest. Uit de bronnen, die in deze studie in extenso worden weergegeven, blijkt reeds hoe het stadsbestuur heer Jan II van Glymes met een flinke som gelds ondersteunde bij de vernieuwing van zijn huis in de stad. Men kon toen niet vermoeden, dat door toedoen van Napoleon, nadien bekrachtigd door een overeenkomst met koning Willem I, het Markiezenhof voorgoed stadseigendom zou worden. Er rustte echter een zwaar servituut op het gebouw: het moest als kazerne dienst blijven doen, zolang het Rijk dat nodig vond.
Het was burgemeester Ir. L. A. H. Peters, die erin slaagde de kazerne-functie te beëindigen.  Dank zij de intensieve restauratie vanaf eind jaren ’60 is het vroegere Hof geworden tot wat het thans is: een niet meer weg te denken cultureel centrum in het hart van de stad.
niet meer verkrijgbaar
   1986 Monografie 5 Het Markiezenhof te Bergen op Zoom

 

1986

Vijf dolle dagen
De oorlogsdagen in mei 1940 spoelden als een waterval over de inwoners heen. Om een beeld te vormen van de stad en de bewoners in die dagen is bijzonder weinig materiaal beschikbaar. De herinneringen van velen die deze dagen hebben meegemaakt bleken vervaagd of wellicht verdrongen. Toch bleek het mogelijk om de gebeurtenissen in de stad zodanig te beschrijven dat de huidige generaties zich een beeld van die spannende periode kunnen vormen. Veel informatie is geput uit gedrukte informatie uit diverse bronnen.
€ 5.-.
    1984 Studies uit Bergen op Zoom V

1986

Dagboek van een Bergse in oorlogstijd
Mejuffrouw Maria van Dierendonk was onderwijzeres aan de lagere meisjesschool in de Kloosterstraat. Op 3 juni 1943, Hemelvaartsdag. nam ze een schoolschrift om daarin haar indrukken van de spannende dagen vast te leggen ‘We gaan nog heel wat beleven’ heeft ze waarschijnlijk gedacht.
Het dagboek is geschreven in twee schoolschriften. Het eerste bevat aantekeningen over de periode  3 juni 1943 tot en met 19 Juni 1946. Uit het dagboek komt de schrijfster naar voren als een gevoelig en intelligent persoon, soms gedreven door een felle verontwaardiging. Toch worden bepaalde gebeurtenissen met ironie en humor beschreven.
In het dagboek verschijnt een groot aantal personen ten tonele, naast befaamde of beruchte geallieerde oorlogsleiders, Duitse en Italiaanse fascisten, bekende en onbekende Bergenaren.
Het dagboek bevat een schat van details over gebeurtenissen en omstandigheden van de dagen van oorlog en bevrijding. Door informatie van vooral internationaal karakter wordt de kleine historie van een Bergs gezin in een ruimer kader geplaatst. Daarom verdiende het dagboek een onverkorte uitgave om zodoende bij te dragen tot een betere kennis van een niet zo ver verleden.
NB: Het dagboek verscheen integraal in de Waterschans van 1 oktober 1984
niet meer verkrijgbaar
  1984 Dagboek M van Dierendonk

1983

Om de vruchten van Gods berg
In 1580 kwam met een beeldenstorm in de plaatselijke kerken en kapellen een einde aan de (openbare) katholieke godsdienstbeoefening in de stad. Het was het begin van een succesvolle reformatie van deze stad en haar bevolking: tijdens de oorlog tegen Spanje groeide Bergen op Zoom uit tot hét gereformeerde bolwerk van het Zuiden. Na de vrede van Munster nam de werfkracht van de katholieke kerk, vooral dank zij de inspanningen vande minderbroeders en plaatselijke leken, sterk toe. Dat, en de constante toestroom van immigranten maakte dat de katolieken na 1700 weer de meerderheid vormen binnen de vesting.
Onder de originele titel ‘Om de vruchten van Gods berg’ biedt drs. Charles de Mooij een zeer lezenswaardig overzicht van de Bergse kerkgenootschappen en hun conflicten tussen 1795 en 1814.
niet meer verkrijgbaar
   1983 Monografie 4 Om de vruchten van Gods berg

 

1983

De Bergse Vastenavond voor 1940
De viering van het vastenavondfeest heeft niet altijd de populariteit gekend zoals we in de tweede helft van de vorige eeuw hebben gezien. Zo vormt de tweede wereldoorlog een duidelijk scheidingspunt in de wijze waarop vastenavond in Bergen op Zoom wordt gevierd en georganiseerd.
Het onderzoek van de auteur Cees Vanwesenbeeck bestrijkt de periode vanaf de oudste vermelding, naar of en hoe het vastenavondfeest werd gevierd tot 1940. De periode ná de tweede wereldoorlog is nog voldoende in het collectieve geheugen aanwezig en in tal van artikelen in de successieve vanstenavondkranten afdoende beschreven.
niet meer verkrijgbaar
 de_bergse_vastenavond_voor_1940

 

1982

Merck toch hoe sterck
Een bundel bijdragen van W.A. van Ham over de geschiedenis van de vestingwerken.
Ondanks dat Bergen op Zoom al meer dan honderd jaar geen vesting meer is, is er nog veel van de sfeer van destijds in de historische binnenstad bewaard gebleven. De stad herbergt ten minste twee indrukwekkende vestingstukken binnen zijn grenzen: de Gevangenpoort of Lievevrouwepoort, en het ravelijn ‘Op den Zoom’. Daarnaast ligt aan het oude havenkanaal nog de Waterschans.
Deze studie gaat in op de versterking van de marktstad middels ommuring in de 14e eeuw en de vernieuwing en verandering die stadsuitbreiding en moderner wapens noodzakelijk maken. Zo verandert de oorspronkelijke ommuring in een strook met versterkingen rondom de stad, die door Menno van Coehoorn tenslotte tot een vesting volgens het Nieuw Nederlandse stelsel wordt aangepast die als ‘de sleutel tot Zeeland’ de verdediging van de Nederlanden op zich kan nemen. Tenslotte de ontmanteling van de vesting in de tweede helft van de negentiende eeuw en gevolgen daarvan voor de stadsuitbreidingen.Ledengeschenk 1982niet meer verkrijgbaar
  1982 Studies uit Bergen op Zoom IV

 

1981

 Bergen op Zoom in kaart gebracht
Een korte beschrijving van het ontstaan en toenemend belang van de cartografie en een inventarisatie van meer dan 100 kaarten van Bergen op Zoom en aanpalende gebieden.
Deze publicatie vormde daarmee tevens de catalogus bij de tentoonstelling ‘Bergen op Zoom in kaart gebracht’ in het Markiezenhof gedurende de manden december 1981 en januari 1982
   1981 Monografie 2 Bergen op Zoom in kaart gebracht

 

1979

Studies 3
Een derde verzameling met bijdragen aan de Bergse geschiedenis waarin zijn opgenomen:

 • De ligging van de vesting Bergen op Zoom, W.A. van Ham;
 • De watermolen te Bergen op Zoom en zijn omgeving, C.D. Vanweesenbeeck;
 • Armoede en de tafel van de H Geest te Bergen op Zoom, H.Scholtes;
 • Beschouwingen over oude huizen in Bergen op Zoom, J.LC. Weyts;
 • Recompense voor timmeringhe, A Weyts-Ramondt;
 • De weerspiegeling van de vestingfunctie van het 18e eeuws Bergen op Zoom op de lotgevallen van de wezen, W.H.M. Donker;
 • Rond de kieswet van 1850 te Bergen op Zoom, Ch. de Mooij

niet meer verkrijgbaar

 

  1979 Studies uit Bergen op Zoom III

 

1978

Het Kleine Hof aan de Goudenbloemstraat
Het thans gerestaureerde huis ‘Het kleine Hof’ en zijn terrein waren getuigen van enige opvallende wijzigingen in de plattegrond van de (toenmalige) noord-oosthoek van de stad. De oudste situatie vond rond 1478 een einde door onder meer de aanleg van de Korenmarkt en de Korenbeursstraat. De tweede periode eindigde na een eeuw met de verwoesting van vrijwel de gehele omgeving.
Daarna was de toestand bijna 3 eeuwen onveranderd tot aan de ontmanteling van de vesting Bergen op Zoom.
Het kleine Hof werd zo genoemd omdat het als tweede huis van de markies werd bewoond door onder anderen Anna van Bergen, de weduwe van Hendrik van Montfoort. Het sloot aan op de kloosterhof van de Minderbroeders. In 1685 kom het huis in handen van Hugo de Groot, wiens grootvader middels een boekenkist uit slot Loevestein ontsnapte. Door deze familie gaat de woning ‘Crayenborgh’ heten.
De omliggende tuin staat thans nog bekend als de “Meerse Tuin’, de tuin van de kooplieden (marchants).Bij de bouw van het flatgebouw aan de Noordsingel omstreeks 1960 verdween de aan deze tuin nog liggende laatste rest van de stadswal.
Dit en nog veel meer rondom dit opmerkelijke huis vindt u in deze Studie uit Bergen op Zoom.niet meer verkrijgbaar
   1978 Monografie 1 Het Kleine Hof aan de Goudenbloemstraat

 

1977

Studies 2
Een tweede verzameling met bijdragen aan de Bergse geschiedenis waarin zijn opgenomen:

 • Stadsrecht en stadswording te Bergen op Zoom. een theoretische benadering. W.C.M. Stuart;
 • De middeleeuwse stadsplattegrond van Bergen op Zoom, W.A. van Ham;
 • Het huis Oostenrijck in de Lievevrouwestraat, A. Ramondt en J.LC. Weyts;
 • De Lombarden te Bergen op Zoom, C.D. Vanweesenbeeck;
 • De kerkelijke verhoudingen te Bergen op Zoom van de 16e tot en niet de 18e eeuw, W.H.M. Donker;
 • Een schandaal te Bergen op Zoom in 1772, H.J. Zwitzer;
 • Het Wilhelmietenklooster te Huijbergen in de Middeleeuwen, C.I. van de Walle.

niet meer verkrijgbaar

   1977 Studies uit Bergen op Zoom II

1976

De huizen Draeck en Scherminckel
In november 1976 is de restauratie van de huizen Draeck en Scherminckel, gelegen aan Lievevrouwestraat 43 en 45, gereed gekomen. Voor deze restauratie is veel archiefonderzoek gedaan en werden tijdens graafwerkzaamheden vele 17e eeuwse voorwerpen aangetroffen. Uit de informatie die de gebouwen zelf boden, en hetgeen in archieven werd aangetroffen, is de restauratie uitgevoerd. In dit boekje treft u een beschrijving van de eigenaren en bewoners, en de bouwgeschiedenis van deze twee huizen inclusief restauratie. Ook de putvondsten bij opgravingen zijn beschreven.
Verrijkt met vele tekeningen en foto’s van gebouwen en gebruiksaardewerk.
niet meer verkrijgbaar
   1976 De huizen Draeck en Scherminckel

 

1976

De Sint Jacobskapel aan de Vismarkt
Bij de sloop van een aantal panden ten behoeve van de uitbreiding van Huize St Catharina ontstond de mogelijkheid nader onderzoek te doen naar de St Jacobskapel die op die plek heeft gestaan. In deze publicatie is opgenomen:

 • De kapel en haar omgeving in de loop der eeuwen;
 • Verslag van het archeologisch onderzoek.

niet meer verkrijgbaar.
Wel te vinden in de Waterschans 03-1993

   1976 De Sint Jacobskapel

 

1975

Studies 1
Een verzameling met bijdragen aan de Bergse geschiedenis waarin zijn opgenomen:

 • Van Markiezaat en regio;
 • Lokale geschiedschrijving: liefde maakt soms blind;
 • Bewogen jaren voor het klooster van Huijbergen;
 • Het ontstaan van de St Annastraat;
 • Voltaire en het beleg van 1747;
 • De bevolking van Bergen op Zoom in 1812.

€ 5.-.

   1975 Studies uit Bergen op Zoom I