De Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In dit Privacy document willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. De Geschiedkundige Kring ( G.K.) houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy document;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Geschiedkundige Kring zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy document, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens van leden

Persoonsgegevens van leden worden door de Geschiedkundige Kring verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over het lidmaatschap/c.q. contributie;
 • Het verlenen van diensten aan leden;
 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen o.a. nieuwsbrief

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: Het afgesloten lidmaatschap Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de G.K. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Adres
 • Woonplaats
 • E-mailadres;
 • Telefoonnummer

Uw persoonsgegevens worden door Geschiedkundige Kring opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van leveranciers

Persoonsgegevens van leveranciers worden door Geschiedkundige Kring verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Administratieve doeleinde;
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen;
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De overeengekomen opdracht; Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de G.K. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • (Zakelijk) Telefoonnummer;
 • (Zakelijk) E-mailadres;
 • Geslacht.

Uw persoonsgegevens worden door de G.K. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verwerking van persoonsgegevens van medewerkers/ vrijwilligers

Persoonsgegevens van medewerkers/ vrijwilligers worden door de G.K. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • Uitvoering geven aan de vrijwilligersovereenkomst o.a. leraren School voor Geschiedenis.

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: De vrijwilligersovereenkomst. Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de G.K. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Voornaam;
 • Tussenvoegsel;
 • Achternaam;
 • Telefoonnummer;
 • E-mailadres;
 • Geboortedatum;
 • vrijwilligersvergoeding;
 • Bankgegevens.

Uw persoonsgegevens worden door de G.K. opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode:

 • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kan de G.K. aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • Het verzorgen van de internetomgeving;
 • Het verzorgen van nieuwsbrieven;

De G.K. geeft nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maakt de G.K. uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zal de G.K. de door u verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dient de G.K. medewerking te verlenen en is dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kan de G.K. persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

De G.K. bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Beveiliging

De G.K. heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heeft de G.K. bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de G.K. van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan.
 • De G.K. hanteert een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen;
 • Er worden back-ups van de persoonsgegevens gemaakt om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;
 • De G.K. test en evalueert regelmatig de genomen maatregelen;
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke de G.K. van u ontvangen heeft. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door de G.K. of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door de G.K. te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. De G.K. kan u vragen om u te legitimeren voordat gehoor gegeven kan worden aan voornoemde verzoeken. Mag de G.K. uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan direct contact met ons op. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy document nog vragen of opmerkingen heeft neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom
Postbus 280
4600 AG
Bergen op Zoom
secretaris@geschiedkundigekringboz.nl