Historische stedenatlas dl 7: Bergen op Zoom

Deze bijdrage aan de Historische stedenatlas van Nederland heeft als doel de ruimtelijke ontwikkeling van Bergen op Zoom te schetsen. Tevens is, waar nodig, aandacht besteed aan de politieke, economi­sche, sociale en culturele gebeurtenissen die daarmee samenhingen.
De atlas begint met een beschouwing over de geografische ligging en de naam van Bergen op Zoom. Verder is de inhoud verdeeld over drie hoofdstukken, die de voornaamste tijdperken uit de stedelijke geschie­denis omvatten.
Veel aandacht is besteed aan het tijdperk van de ‘lange’ Middeleeuwen dat tot 1581 loopt. Daarbinnen is onderscheid gemaakt tussen de voor- en de vroegstedelijke fase. Ook  komen economische op­bloei, hoogtepunt en regressie aan bod.
De tijd na de Middeleeuwen kent in twee hoofdstukken, de vestingtijd (1582-1867) en het moder­ne tijdvak (1868-2000), wat te maken heeft met de fun­damentele wijzigingen in de economische en sociale situatie.
De atlas brengt de ruimtelijke ontwikkeling van een stad, van de vroegste tijden tot het midden van de negentiende eeuw in beeld door middel van enkele kaarten en een beknopte histo­rische beschrijving.
De atlas is voorzien van vele kaarten en afbeeldingen van gebouwen. Dank zij het vorstelijke A3-formaat zijn alle opgenomen afbeeldingen en kaarten zeer gedetailleerd te bekijken.
Een los ingestoken kaart op schaal 1: 2500 formaat A1 (85 x 60 cm) toont de stad inclusief omliggende vesting anno 1825, waarin de stadsommuring van vóór 1545 eveneens is ingetekend. Ook de toen rond de stad lopende wegen zijn hier op aangegeven.
ISBN 90-407-2450-0
Ledengeschenk 2003

Artikelnummer: ISBN 90-407-2450-0 Categorie: Tag: