UITNODIGING JAARVERGADERING 2016
Aan de leden van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom.

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Kring te houden op woensdag 13 april 2016, aanvang 19.30 uur in De Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Introducés zijn vanaf de pauze van harte welkom.

AGENDA
1.  Opening door de voorzitter
2.  Vaststellen van de agenda
3.  Ingekomen stukken en mededelingen
4.  Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 22 april 2015 *
5.  Jaarverslag van het bestuur over 2015 *
6.  Financieel verslag 2015 *
7.  Kascommissie
8.  Bestuursverkiezing **
9.  Beleid 2015-2018
10. Herziene begroting 2016 en begroting 2017 *
11. Rondvraag
12. Sluiting

PAUZE
LEZING aanvang ca. 20.45 uur
In het gedeelte na de pauze zal Cees van Broekhoven, namens de Berregse Kamer, een lezing verzorgen over het Bergse dialect. Cees van Broekhoven is ook projectleider bij het Centrum voor de Kunsten Bergen op Zoom. In De Waterschans 2016-1 vindt u meer informatie over de lezing

*  Vergaderstukken
Evenals vorig jaar worden het verslag van de jaarvergadering 2015, het jaarverslag 2015, het financiële verslag, en de begroting vanaf 1 april 2016 op de website gepubliceerd. Deze zijn verkrijgbaar bij respectievelijk secretaris en penningmeester. (klik om op te vragen via e-mail (voorkeur). Er ligt ook een aantal verslagen ter inzage in de vergaderzaal.

** Agpt 8: Bestuursverkiezing
Conform het rooster van aftreden ontstaan de volgende mutaties

Laurijs Weijts;                       aftredend en niet herkiesbaar:
Ria Huisman;                       aftredend, maar herkiesbaar.
Joost de Graauw;                 aftredend, maar heeft aangegeven geen tweede termijn te ambiëren.

Bij de bestuursverkiezing van 2015 heeft zittend bestuurslid de heer Sjef de Wit mevrouw Greetje Hage opgevolgd als secretaris. Daarmee ontstond een nieuwe vacature waarin destijds niet kon worden voorzien. Het bestuur wil graag gebruik maken van de statutaire mogelijkheid het bestuur weer uit te breiden tot negen leden.

Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement geschiedt de kandidaatstelling voor het bestuur door:
A. De algemene ledenvergadering door middel van. een schriftelijke kandidaatstelling, (mede)ondertekend door minimaal 10 leden. De kandidaatstelling dient uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering bij het secretariaat te zijn ontvangen.
B. Het bestuur:
1.  Het bestuur heeft de heren Koert Damveld, Rob Franssen en Willem van Rooij bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur.
2a. Het bestuur stelt voor om de heer Koert Damveld te benoemen tot voorzitter.
2b. Verder stelt het bestuur voor om mevrouw Ria Huisman te kiezen voor een tweede termijn van drie jaar en
2c. de heren Rob Franssen en Willem van Rooij te kiezen als bestuurslid.
De voorzitter: Joost de Graauw
De secretaris: Sjef de Wit

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *