Aan de leden van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom
Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Kring te houden op
Woensdag 11 april 2018, aanvang 19:30 uur in De Ontmoetingskerk,
Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur. Introducés zijn vanaf de pauze van harte welkom.

Agenda

 1. Opening door de voorzitter
 2. Vaststellen van de agenda
 3. Ingekomen stukken en mededelingen
 4. Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 12 april 2017 *
 5. Jaarverslag van het bestuur over 2017 *
 6. Financieel verslag 2017 *
 7. Kascommissie
 8. Bestuursverkiezing **
 9. Herziene begroting 2018 en begroting 2019 *
 10. Rondvraag
 11. Sluiting

Pauze

(aanvang tweede gedeelte na de pauze is gepland tussen 20:30 uur en 20:45 uur)

Lezing

Na de pauze zal de heer Karel Leenders ons de weg wijzen in het Noord-West Brabant van de periode 1565-1590. Samen met ons erelid Willem van Ham heeft hij zojuist het boek Polders in kaart gepubliceerd, dat handelt over de eerste bruikbare en betrouwbare kaarten van een groot deel van het Markiezaat. Voor meer informatie zie dit bericht en dit bericht.

* Verslagen
Evenals vorig jaar worden het verslag van de jaarvergadering 2017, het jaarverslag 2017, het financiële verslag en de begroting vanaf 28 maart 2018 op de website gepubliceerd. Deze zijn ook verkrijgbaar bij de secretaris. Bij voorkeur op te vragen via e-mail (voor e-mailadres zie ook De Waterschans).
Er ligt ook een aantal verslagen ter inzage in de vergaderzaal.

** Bestuursverkiezing
Volgens het opgestelde rooster van aftreden zijn de heren Jan Hopstaken en Sjef de Wit aftredend en herkiesbaar. Het bestuur stelt voor om de heren Jan Hopstaken en Sjef de Wit te benoemen voor een tweede termijn van drie jaar.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *