Aan de leden van de Geschiedkundige Kring van Stad en Land van Bergen op Zoom
Hierdoor nodigt het bestuur de leden van de Geschiendkundige Kring uit voor de Algemene Ledenvergadering op woensdag 10 april 2019, aanvang 19.30 uur in De Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom.
De zaal is open vanaf 19.00 uur.
Introducés zijn vanaf de pauze van harte welkom.

Vergaderstukken

De agenda voor de Algemene Ledenvergadering.en aankondiging van de lezing na de pauze.
Het Jaarverslag over het 50e verenigingsjaar.
De financiële jaarstukken van 2018 en begroting voor 2019 en 2020.
Het concept beleidsplan voor 2019-2022.
Het verslag van de ALV d.d. 11 april 2018.

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen van de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 11 april 2018 *
 • Jaarverslag van het bestuur over 2018 *
 • Financieel verslag 2018 *
 • Kascommissie
 • Bestuursverkiezing **
 • Beleid 2019-2022*
 • Begroting 2020 *
 • Rondvraag
 • Sluiting

Pauze

(aanvang 2e gedeelte na de pauze is gepland om ca. 20.45 uur)

Lezing

Na de pauze zullen Bart van Eekelen en Joey Spijkers ons laten kennismaken met Jan IV van Bergen
(1528-1567). Samen met nog andere auteurs werken zij momenteel aan een boek over deze belangrijke
en invloedrijke markies van Bergen op Zoom. Deze uitgave zal u volgend jaar worden aangeboden als
ledengeschenk, maar vanavond krijgt u al een voorproefje van deze studie, waarin nog niet eerder
onderzochte historische bronnen met betrekking tot Jan IV van Glymes aan bod komen.

* Verslagen
Evenals voorgaande jaren worden het verslag van de jaarvergadering 2018, het jaarverslag 2018, het financiële verslag 2018, de begroting 2020 en het concept beleidsplan 2019-2022 vanaf eind maart op de website gepubliceerd. Deze documenten zijn ook verkrijgbaar bij de secretaris, bij voorkeur via e-mail: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl en in de vergaderzaal.

** Bestuursverkiezing
Volgens het opgestelde rooster van aftreden is:

 • aftredend en niet herkiesbaar: mevrouw Ria Huismans;
 • aftredend maar herkiesbaar De heren Koert Damveld, Rob Franssen, Willem van Rooij;
 • De heer Willem van Rooij  ziet af van zijn tweede termijn.

Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement geschiedt de kandidaatstelling voor het bestuur door:
A. De algemene ledenvergadering door middel van een schriftelijke kandidaatstelling, (mede)ondertekend door minimaal 10 leden. De kandidaatstelling dient uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering bij het secretariaat te zijn ontvangen.
B. Het bestuur:

 • Het bestuur heeft Klaas Plompen bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur.
 • Men is nog op zoek naar een kandidaat voor de tweede vacature.
 • Het bestuur stelt voor om Klaas Plompen te kiezen als bestuurslid.
 • Het bestuur stelt voor om de heren Koert Damveld en Rob Franssen te benoemen voor een tweede termijn van drie jaar.

Vergelijkbare berichten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *