Uitnodiging ALV 2020

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Kring op woensdag 30 september 2020 in De Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom. De ALV zal aanvangen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De vergadering zal een ingetogen karakter krijgen, zonder de gebruikelijke lezing na de pauze.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de vergadering gehouden worden in de kerkzaal. Aanmelding vooraf is daarom van belang.

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen van de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststelling verslag jaarvergadering d.d. 10 april 2019 *
 • Jaarverslag van het bestuur over 2019 *
 • Financieel verslag 2019 *
 • Kascommissie
 • Bestuursverkiezing **
 • Beleidszaken, o.a. presentatie nieuwe huisstijl en voortgang Waterschans
 • Begroting 2021 *
 • Rondvraag
 • Sluiting

Evenals voorgaande jaren zijn het verslag van de jaarvergadering 2019, het jaarverslag 2019, het financiële verslag 2019 en de begroting 2021 vanaf eind maart op de website gepubliceerd. Deze zijn ook verkrijgbaar bij de secretaris, bij voorkeur via email: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl

Bestuursverkiezing

Volgens het opgestelde rooster van aftreden is aftredend en herkiesbaar mevrouw Flores Remijn. Ook aftredend maar niet herkiesbaar zijn: de heren Marc van der Steen en Jos van Rijn. Daarnaast is in de ledenvergadering van 2019 één bestuursvacature niet ingevuld.
Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement geschiedt de kandidaatstelling voor het bestuur door:

A. De algemene ledenvergadering door middel van een schriftelijke kandidaatstelling, (mede) ondertekend door minimaal 10 leden. De kandidaatstelling dient uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering van 30 september bij het secretariaat te zijn ontvangen. Tot nog toe is van een dergelijk initiatief niet vernomen.

B. 1. Kandidaten Het bestuur heeft mevrouw Elvira Adriaansen bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur ter vervanging van de heer Marc van der Steen en de heer Laurijs Weyts ter
vervulling van de nog openstaande vacature. Het bestuur stelt voor om mevrouw Elvira Adriaansen en de heer Laurijs Weyts te kiezen als bestuurslid en om mevrouw Flores Remijn te benoemen voor haar tweede termijn.

B. 2. Tijdelijke vervanging Het bestuur heeft voor de functie van penningmeester (ter vervanging van de heer Jos van Rijn) de heer Frans van den Berg bereid gevonden om deze functie op zich te nemen, echter eerst per 1 januari 2021 (dit in verband met andere verplichtingen). Het bestuur stelt voor de bestuurstermijn van de heer Jos van Rijn te verlengen tot 31 december 2020 en dat hij daarna zijn functie overdraagt aan de heer Frans van den Berg.

De voorzitter: Koert Damveld
De secretaris: Sjef de Wit


Aanmelden


Vergaderstukken

Vergelijkbare berichten