Uitnodiging ALV 2024

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Kring op woensdag 17 april 2024 in Het Groot Arsenaal, Rijtuigweg 44 te Bergen op Zoom. De ALV zal aanvangen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 

Agenda

Na de pauze verzorgt Willem de Weert een lezing over “Het Geopark Scheldedelta” en de status tot Unesco Geopark.

Evenals voorgaande jaren zijn de stukken op de website gepubliceerd, in de agenda zijn hyperlinks naar de betreffende stukken ingevoegd. Deze stukken zijn ook verkrijgbaar bij de secretaris, bij voorkeur via email: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl

Bestuursverkiezing

Nadat Frans van den Berg heeft aangegeven zijn functie als penningmeester te willen neerleggen heeft het bestuur Wally Sep als waarnemend penningmeester aangesteld. Leon de Kok heeft de taken van Frans overgenomen en in nauwe samenwerking met Wally als aspirant penningmeester gefunctioneerd. Na een vacature in Waterschans 4 van 2023 zijn er geen tegenkandidaten gemeld. Volgens het opgestelde rooster van aftreden eindigt de bestuurstermijn van mevrouw Elvira Adriaansen en de heer Laurijs Weyts. Beiden zijn herkiesbaar.

Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement geschiedt de kandidaatstelling voor het bestuur door:
1. De algemene ledenvergadering door middel van een schriftelijke kandidaatstelling, (mede)ondertekend door minimaal 10 leden. De kandidaatstelling dient uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering bij het secretariaat te zijn ontvangen.
2. Het bestuur.

De voorzitter: Gerard Franken

De secretaris: Janine de Kok

Vergelijkbare berichten