Verhael inhoudende sekere notable explooten van Oorloge door J. Baselius (1615)

Het boek ‘Het geslacht Bakx’ van Th. A. Boeree is mede gebaseerd op een handschrift van Ds J. Baselius, dat in 1615 door zijn kinderen in druk werd uitgegeven. Aangezien Baselius een huisvriend van Marcelus Bakx was, heeft de inhoud een grote mate van betrouwbaarheid, want uit de eerste hand, doch mogelijk wat eenzijdig vanwege bewondering. Toch is dit de bron waaruit wij de ‘avonturen’ van de Baxen kennen, die zonder dit document wellicht zoals vele anderen in de vergetelheid waren weggezakt.
In de (achteraan bijgevoegde) Kroniek van het Historisch Genootschap meldt CPFG van Emde hierover:
Mogten wij reeds meermalen betreurd hebben, dat de geschiedenis dikwerf de nagedachtenis van menig groot man te kort doet, door hem óf geheel vergeten, óf slechts ter loops aangehaald te hebben, nimmer gevoelden wij in die hooge mate het onaangename en betreurenswaardige daarvan, als met betrekking tot de gebroeders Jonkheeren Johan, Paulus en Marcellus Bacx!
Nimmer, of althans hoogst zelden, heeft welligt eenig krijgsman door moed, beleid, ijver voor de goede zaak, geldelijke opofferingen, enz. het vaderland zóó zeer aan zich verpligt, als zulks (vooral wat de twee laatstgenoemden betreft) met dit drietal broederen het geval was. En daarentegen zijn ook zelden groote mannen door de geschiedenis en het nageslacht meer veronachtzaamd dan zij!
De tekst is ongewijzigd, doch omwille van de leesbaarheid wel een moderner alinea-indeling is aangebracht. De gebruikte zinnen zijn ongewijzigd en, in onze ogen, vaak (te) lang.
Het boek is gedigitaliseerd vanwege het moeilijk leesbare origineel: Gotische letter en door het papier dringende inkt. Een facsimile van deze uitgave vindt u hier.

Haal dit boek op (pdf) Haal dit boek op (epub)

 

Categorie: Tag: