Uitnodiging ALV 2022

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Kring op woensdag 13 april 2022 in De Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom. De ALV zal aanvangen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen van de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststelling van het verslag van de jaarvergadering d.d. 13 oktober 2021 en het verslag van de jaarvergadering d.d. 27 oktober 2021
 • Het Jaarverslag van het bestuur over 2021 *
 • Financieel verslag 2021
 • Kascommissie
 • De begroting voor 2023
 • Bestuursverkiezing
 • Rondvraag
 • Sluiting

Na de pauze verzorgt stadshistoricus en projectleider van het Markiezenhof drs. Yolande Kortlever een introductie tot de nieuee expositie Hoge Luchten, Schatten uit het Rijks

Evenals voorgaande jaren zijn de stukken op de website gepubliceerd, in de agenda zijn hyperlinks naar de betreffende stukken ingevoegd. Deze stukken zijn ook verkrijgbaar bij de secretaris, bij voorkeur via email: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl

Bestuursverkiezing

 

Volgens het opgestelde rooster van aftreden is de bestuurstermijn van de heer Jan Hopstaken inmiddels verstreken en ook de heer Rob Fransen is aftredend. Beiden zijn na twee termijnen niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heren Martijn van Schaik en Wally Sep te benoemen voor een eerste termijn van vier jaar.

Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement geschiedt de kandidaatstelling voor het bestuur door:

 1. De algemene ledenvergadering door middel van een schriftelijke kandidaatstelling, (mede)ondertekend door minimaal 10 leden. De kandidaatstelling dient uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering bij het secretariaat te zijn ontvangen;
 2. het bestuur.                

De voorzitter: Koert Damveld
De secretaris: Janine de Kok

Vergelijkbare berichten