Uitnodiging ALV 2023

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Kring op woensdag 12 april 2023 in De Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom. De ALV zal aanvangen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. 

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen van de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststelling van het verslag van de jaarvergadering d.d. 13 april 2022
 • Het jaarverslag van het bestuur over 2022
 • Financieel verslag 2022
 • Kascommissie
 • Beleidsplan 2023-2026
 • De begroting voor 2024
 • Bestuursverkiezing
 • Rondvraag
 • Sluiting

Na de pauze verzorgt Irene van Kemenade een lezing over “Het rijke militaire verleden van het Groot Arsenaal”

Evenals voorgaande jaren zijn de stukken op de website gepubliceerd, in de agenda zijn hyperlinks naar de betreffende stukken ingevoegd. Deze stukken zijn ook verkrijgbaar bij de secretaris, bij voorkeur via email: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl

Bestuursverkiezing

Volgens het opgestelde rooster van aftreden eindigt de bestuurstermijn van de voorzitter de heer Koert Damveld en ook mevrouw Flores Remijn is aftredend. Beiden zijn niet herkiesbaar. Het bestuur stelt voor de heer Gerard Franken te benoemen tot voorzitter en mevrouw Sanneke van den Boom tot bestuurslid. Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement geschiedt de kandidaatstelling voor het bestuur door: 

1. De algemene ledenvergadering door middel van een schriftelijke kandidaatstelling, (mede)ondertekend door minimaal 10 leden. De kandidaatstelling dient uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering bij het secretariaat te zijn ontvangen. 

2. Het bestuur

 

De voorzitter: Koert Damveld

De secretaris: Janine de Kok

Vergelijkbare berichten