Uitnodiging ALV 2021

Graag nodigen wij u uit voor de Algemene Ledenvergadering van de Geschiedkundige Kring op woensdag 13 oktober 2021 in De Ontmoetingskerk, Bolwerk Zuid 134 (ingang Thomas de Rouckstraat) te Bergen op Zoom. De ALV zal aanvangen om 19.30 uur, inloop vanaf 19.00 uur. De vergadering zal een ingetogen karakter krijgen, zonder de gebruikelijke lezing na de pauze.
Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de vergadering gehouden worden in de kerkzaal. Aanmelding vooraf is daarom van belang.

Agenda

 • Opening door de voorzitter
 • Vaststellen van de agenda
 • Ingekomen stukken en mededelingen
 • Vaststelling van het verslag van de jaarvergadering d.d. 30 september 2020
 • Jaarverslag van het bestuur over 2020 *
 • Financieel verslag 2020
 • Kascommissie
 • De begroting voor 2022
 • Bestuursverkiezing
 • Beleidszaken, o.a. herziening statuten & huishoudelijk reglement.
 • Rondvraag
 • Sluiting

Evenals voorgaande jaren zijn de stukken op de website gepubliceerd, in de agenda zijn hyperlinks naar de betreffende stukken ingevoegd. Deze stukken zijn ook verkrijgbaar bij de secretaris, bij voorkeur via email: secretaris@geschiedkundigekringboz.nl

Bestuursverkiezing

Volgens het opgestelde rooster van aftreden is aftredend maar niet herkiesbaar: de heer Sjef de Wit Conform artikel 4 van het huishoudelijk reglement geschiedt de kandidaatstelling voor het bestuur door: 

A. De algemene ledenvergadering door middel van een schriftelijke kandidaatstelling, (mede)ondertekend door minimaal 10 leden. De kandidaatstelling dient uiterlijk 14 dagen voor de ledenvergadering bij het secretariaat te zijn ontvangen. 

B. 1. Het bestuur heeft mevrouw Janine de Kok bereid gevonden zitting te nemen in het bestuur ter vervanging van de heer Sjef de Wit. 

B. 2. Het bestuur vraagt toestemming om het voorzitterschap van de School voor Geschiedenis door de heer Jan Hopstaken met een jaar te verlengen, dit i.v.m. het compleet doorschuiven van het schooljaar 2020-2021.

De voorzitter: Koert Damveld
De secretaris: Sjef de Wit


Aanmelden

Vergelijkbare berichten