Op zaterdag 11 mei 2013 presenteerde de projectleider Bert Melles aan de Vereniging Binnenstad de voortgang van het bouwplan Scheldevesting. Tijdens deze goed bezochte bijeenkomst werden de deelnemers bijgepraat over de laatste ontwikkelingen, wat er gebeurt met de vervuilde grond van het Nedalcoterrein en hoe sommige projectdelen door die grondhuishouding onderling gekoppeld zijn. Er is namelijk vooral sprake van grondverhuizing, waardoor schone grond beschikbaar komt voor woningbouw, en minder schone voor gebruik op industrieterreinen.
Daarnaast werd uitgelegd hoe met respect voor historische resten toch nieuw gebouwd zou gaan worden. Het is niet de bedoeling dat zaken grootschalig worden herbouwd, maar wel wordt de aanwezigheid van vestingdelen in de gebiedsontwikkeling meegenomen en voorzover nuttig en mogelijk, zichtbaar gemaakt.
Overigens zal, gezien de aanwezigheid bij deze presentatie van Jan van de Kasteele ongetwijfeld een artikel in de krant van maandag 13 of dinsdag  14 mei verschijnen. Daarin zal nader op het project worden ingegaan. Het is niet nodig om dezelfde info op deze site te plaatsen. Wel is het interessant om te zien wat er door de archeologen (Marco Vermunt c.s.) is blootgelegd.

Nogmaals Beckaff I, gezien vanuit de vaargeul. Aan het eind van de muur linksboven begint om de hoek de havenmond. Hier vooraan is het muurwerk zeer dik; verderop is het meer uitgevoerd alseen kademuur.
Nogmaals Beckaff I, gezien vanuit de vaargeul. Aan het eind van de muur linksboven begint om de hoek de havenmond. Hier vooraan is het muurwerk zeer dik; verderop is het meer uitgevoerd alseen kademuur.

Na de presentatie was er daarom een excursie naar het Nedalcoterrein waar de opgegraven muurresten in het echt bekeken konden worden. En dat maakte indruk. Vooral omdat je je pas goed de afmetingen van deze verdedigingswerken realiseert als je er naast of bovenop staat. Het is ook voor velen een geruststelling dat er aandacht is voor deze vestingresten, en een verrassing dat er nog zóveel onder het voormalige industrieterrein tevoorschijn kwam.  Zo is het muurwerk van Beckaff I over een grote lengte tot op de bovenzijde nog aanwezig. Dit bastion vormde de zuidwestelijke hoekpunt tussen havenmond en de vaargeul richting Waterschans. Op bijgaande foto’s krijgt u een indruk van hetgeen nog aanwezig is. Via deze link kunt u zelfs een ruimtelijke indruk van het bastion Beckaff krijgen.

Een stukje van de Tenaille van Dun dat aan de noordzijde van de haventoegang lag
Een stukje van de Tenaille van Dun dat aan de noordzijde van de haventoegang lag
P1000234
Het bastion Gadellière in ZW richting gezien. Er achter ligt het Smitsvest; aan de overkant de landtong waarop het lunet Paravicini lag. Vóór de houtkap was daar een zandwal aanwezig die de indruk wekte dat het om dit lunet ging. Helaas is deze wal weggehaald.

Het is de bedoeling dat er weer water tegen dit bastion komt te staan vanaf de Ham tot bij de Vermuidenweg en via het huidige Smitsvest tot het bastion Gadellière. (de link toont Gadellière in december 2012 voor de houtkap was afgerond) Dan wordt een indrukwekkend stuk verdedigingswerk opnieuw zichtbaar. Het blijkt voor ons 21e eeuwers echter nauwelijks voor te stellen hoe immens de complete vesting moet zijn geweest. Daarvoor moeten we toch naar elders. Wellicht biedt Gravelines in Frankrijk (plm 5 km ZW van Calais), hoewel dit een veel kleinere plaats is, daarvoor een juister beeld. Die vesting is wel in zijn geheel bewaard en beslist de moeite waard om te bezoeken.

AvL

 

Vergelijkbare berichten